الموارد الطبيعية

تفحص الفئات

Get RSS feed of these results

قضايا ومكونات هذه الفئة

مقال Article
20 March 2019
+ Español - إخفاء

الكاتب: América Económica (España)

“Aumenta la violencia contra las mujeres que lideran la lucha por el acceso al Agua” – 20 de marzo de 2019...

المزيد

مقال Article
20 March 2019
+ Español - إخفاء

الكاتب: Servindi (Perú)

“Deforestación y extractivismo agravan crisis climática” – 21 de marzo de 2019...

المزيد

مقال Article
19 March 2019
+ English - إخفاء

الكاتب: Ben Robinson Drawbridge, Radio New Zealand

"Call for PNG deep sea mining licenses to be cancelled", 14 March 2019...

المزيد

مقال Article
18 March 2019
+ Español - إخفاء

الكاتب: La Serena Online (Chile)

“A Cuerpo Entero cientos de personas dijeron “No A Dominga”” – 18 de marzo de 2019...

المزيد

مقال Article
18 March 2019
+ Español - إخفاء

الكاتب: Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente

“China se compromete ante las Naciones Unidas a respetar los derechos humanos en sus inversiones en el exterior”, 18 de marzo de 2019...

المزيد

مقال Article
18 March 2019
+ Español - إخفاء

الكاتب: Televisa (México)

“Así es como las empresas mineras envenenan los acuíferos de Latinoamérica” , 19 de marzo de 2019...

المزيد

رد Response
18 March 2019
+ Español - إخفاء

الكاتب: OCMAL

“Más de 200 días de tensión en el corredor minero”, 18 de marzo de 2019...

الرد الكامل

مقال Article
18 March 2019
+ English - إخفاء

الكاتب: Long Kimmarita, The Phnom Penh Post

"Prime Minister calls for tougher measures in protecting Kingdom’s rivers", 18 March 2019...

المزيد

المادة item
17 March 2019
+ Español - إخفاء

الكاتب: El Espectador (Colombia)

“Piden a la ONU intervenir para proteger el páramo de Santurbán” , 15 de marzo de 2019...

المزيد

مقال Article
15 March 2019
+ Español - إخفاء