[PDF] MOTIE VAN HET LID PETERS C.S. [Original in Dutch]

Author: Peters, Timmermans, Hachchi, Van Bommel, Dutch Parliament, Published on: 28 June 2011

[On 30 June, the Dutch parliament passed a motion requesting the government to provide a plan on how it intends to implement the Guiding Principles on Business and Human Rights proposed by UN Special Representative John Ruggie. Motion only available in Dutch:] De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de regering de VN Ruggie-richtlijnen over maatschap-pelijk verantwoord ondernemen onderschrijft en zich inspant voor brede toepassing ervan; overwegende, dat deze richtlijnen staten oproepen tot actieve communi-catie en beleidsmaatregelen richting bedrijven; overwegende, dat daaronder is begrepen de advisering van bedrijven die actief zijn in landen met conflict, om risico’s van mensenrechtenschen-dingen van hun activiteiten of van die van hun handelspartners te identificeren, voorkomen en mitigeren; verzoekt de regering de Kamer voor de begrotingsbehandeling te informeren over de wijze waarop zij aan de Ruggie-richtlijnen vormgeeft, en gaat over tot de orde van de dag.

Read the full post here